2023-03-29 17:30:14

Buzzer Beater by Patrick Lai

2011.06.26 16:10


Patrick Lai beat the third-period buzzer against “Kin Ngai” in the Raimondian Game on 2011.06.26 at Southorn Stadium.

Adrian ChouPatrick LaiRaimondian