2024-03-02 17:34:05

Buzzer Beater by Patrick Lai

2011.06.26 16:10


Patrick Lai beat the third-period buzzer against “Kin Ngai” in the Raimondian Game on 2011.06.26 at Southorn Stadium.

Adrian ChouPatrick LaiRaimondian